Nationale Universität Uschhorod (UzhNU): 48.636001, 22.290017